ZWROTY, REKLAMACJE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ADMINISTRATOR STRONY I SKLEPU

CEDARTEX T & D Żukowski Spółka Jawna

Armii Krajowej 40/1
45-071 Opole


KRS: 0000066992
REGON: 531091158
NIP: 7541090076

Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

§1 Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zapewnia, iż dostarcza towar pozbawiony wad. W przypadku stwierdzenia wady, odpowiedzialność spoczywa na Sprzedawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia wady przedsiębiorca może żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca ma prawo niezwłocznie wymienić towar lub usunąć wadę. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, jeśli to przekroczy wartość zamówionego towaru. Koszty wymiany lub naprawy ponosi kupujący.
 3. Przedsiębiorca korzystający z rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszt dostawy pokrywa sprzedawca.
 4. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi istnieje w momencie kiedy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat do wydania towaru przedsiębiorcy.
  Usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy wolny od wad przedawnia się z upływem roku ale nie może się zakończyć przed końcem dwóch lat.
  W/w terminie Przedsiębiorca ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży lub możliwość złożenia oświadczenia w którym domaga się obniżenia ceny z powodu wykrytej wady towaru.

  Przy żądaniu przedsiębiorcy wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, czas na odstąpienie od umowy sprzedaży lub roszczenia obniżenia ceny rozpoczyna się dopiero z chwilą kiedy upłynie termin w którym sprzedawca ma obowiązek wymienić towar na nowy lub usunąć wadę

 5. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres sklepu. Przedsiębiorca może dołączyć dokumentację fotograficzną reklamowanego towaru.
 6. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania reklamacji.
 7. Zawieranie umów sprzedaży B2B

  • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego Towaru. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
  • Użytkowanie i konserwowanie Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami Producenta lub wiedzą techniczną zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszych OWS.
  • Brak pełnej zapłaty za zakupiony Towar powoduje utratę uprawnień Kupującego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Kupującego. Powyższe materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów, w szczególności nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 2 Niezgodność towaru z umową

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres [email protected] w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
 3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
 5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
 6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
 7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 8. Konsument (klient) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 3 Zwrot towarów

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.

  Zwrotowi podlega wyłącznie Towar pełnowartościowy, co oznacza, że Towar:
  1. nie może nosić śladów użytkowania,
  2. musi być nieuszkodzony, sprawny technicznie,
  3. musi posiadać nienaruszone oryginalne folie zabezpieczające Towar, plomby i naklejki producenta,
  4. musi być kompletny –musi zawierać wszelkie akcesoria wydane podczas zakupu towaru, instrukcję obsługi inne dokumenty wydane razem z Towarem
 3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres [email protected] lub pocztową w formie pisemnej na adres [dane] oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Musi jednak ponieść koszt zwrotnej przesyłki towaru (tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. C-511/08).
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. nawilżane chusteczki higieniczne;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;
  (podstawa prawna: art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta)
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

§ 4 Obsługa reklamacji

  Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +77 453 10 15.

 1. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki (zwrotu), sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością) a następnie rozpatrzymy wniosek.

§ 5 Zwrot pieniędzy

 1. Po zatweirdzeniu reklamacji / rękojmi / odstąpienia od umowy, zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub zwrot właściwy dla wybranej metody płatności w systemie Przelewy24.
 2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.
ostatnia aktualizacja 20.07.2023
Regulamin Sklepu Regulamin Zwrotów Polityka Prywatności Ciasteczka Formularz odstąpenia od umowy Formularz reklamacyjny